0Košík je prázdny

Evakuačný rozhlas

EVAKUAČNÝ POŽIARNY ROZHLAS

EVAKUAČNÝ POŽIARNY ROZHLAS

 

Evakuačný, požiarny rozhlas je dôležitou súčasťou všetkých OBCHODNÝCH CENTIER A NÁKUPNÝCH STREDÍSK, v ktorých sa zdržuje väčšie množstvo ľudí. Školy, výrobné a kancelárske priestory, kultúrne objekty, športové areály, priemyselné parky sú okrem obchodných centier ďalšími objektmi, kde by mal byť inštalovaný evakuačný požiarny rozhlas.


Evakuačný rozhlas zabezpečuje včasné informovanie návštevníkov, resp. zamestnancov pred prichádzajúcim nebezpečenstvom – pred požiarom a umožňuje včasnú evakuáciu osôb z ohrozených priestorov. Od správnej činnosti požiarneho evakuačného rozhlasu závisí zdravie a životy ľudí, a preto sú na evakuačný rozhlasový systém kladené prísne bezpečnostné požiadavky.


Realizované evakuačné rozhlasové systémy musia spĺňať požiadavky normy STN EN60849 - Núdzové zvukové systémy a Vyhlášky č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, kde sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sa predpokladá pohyb viac ako 200 osôb. Najdôležitejšou požiadavkou na systémy, ktoré majú byť použité ako evakuačný rozhlas, je odolnosť voči priamemu pôsobeniu ohňa (káble, ktorými je vedený evakuačný rozhlas musia vydržať pôsobenie priameho ohňa pri požiari po dobu 30 minút, čo je čas, potrebný na evakuáciu osôb z objektu, všetky prijímače a vysielače evakuačného rozhlasu sú vyrábané z kovových materiálov a majú protipožiarne kryty, tak, aby odolávali priamemu pôsobeniu ohňa,...).

 

Základnou funkciou evakuačného rozhlasu je v prvom rade zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri nebezpečenstve požiaru. Spoločne s inými bezpečnostnými systémami, napr. EPS a pod. má za úlohu včasným varovaním pri vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku. Umožňuje adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb s ohľadom na bezpečné opustenie nebezpečnej časti objektu. Evakuačný rozhlas musí zaistiť, aby hlásenie počul ten správny človek v správnu chvíľu. Hlásenie musí byť zrozumiteľné s dostatočnou hlasitosťou.

 

Reproduktory sú jednou z hlavných súčastí evakuačného rozhlasu. Najčastejšie používané sú stropné kruhové reproduktory, do výrobných priestorov sú určené nástenné alebo závesné reproduktory, do vonkajších priestorov alebo veľkých hlučných priestorov je možné použiť tlakové reproduktory. Reproduktory pre evakuačný rozhlas musia spĺňať prísne štandardy a certifikácie. Sú vybavené keramickou svorkovnicou, tepelnou poistkou a ohňovzdorným vedením, odolným proti vysokým teplotám. Je vybavený vstavanou ochranou, ktorá zaisťuje, že poškodenie reproduktoru v prípade požiaru nespôsobí zlyhanie okruhu, ku ktorému je pripojený.

Stropné reproduktory s protipožiarnym hliníkovým krytom sú ideálne riešenie pre vnútorné použitie na úradoch, školách, v obchodných centrách a nákupných strediskách.


Protipožiarna reprosústava WA06-165/T-METALL-EN54 je ďalší kvalitný reproduktor, určený pre evakuačné rozhlasy.

Srdcom každého evakuačného systému je špeciálny zosilňovač resp. rozhlasová ústredňa evakuačného rozhlasu. Špeciálny monozosilňovač PA 2502D pre 100V rozvody s mixážnym pultom a s automatickým vyhlasovaním správ v prípade napojenia na systém EPS (elektrickej požiarnej signalizácie).