Bezdrôtový rozhlas DOMINO ako súčasť IVVS - informačného varovacieho a vyrozumievacieho systému

domino

Bezdrôtový rozhlas DOMINO funguje ako súčasť IVVS vďaka prijímačom so spätnou väzbou.

Spätnú väzbu umožňujú špeciálne bezdrôtové prijímače Motorola a rôzne senzory (hladiny vody, sily vetra, znečistenia ovzdušia,...).

Senzory spolu s prijímačmi Motorola dokážu okamžite signalizovať prekročenie limitov znečisťujúcich látok v ovzduší alebo zvýšenie hladiny vody do systému na obecnom úrade. Umiestňujú sa na miestach v obci, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia obyvateľov (nebezpečenstvo výbuchu, požiaru alebo úniku znečistenia do ovzdušia, záplavové územie). Umiestnením prijímačov na skládkach, pri chemických podnikoch, zimných štadiónoch, využívajúcich na chladenie amoniak a pod. má obec okamžite k dispozícii aktuálne informácie o prípadnom nebezpečenstve. Na základe signalizácie z prijímača so spätnou väzbou dokáže obec včas reagovať na krízové situácie a v dostatočnom predstihu varovať obyvateľov.

PRINCÍP spätnej väzby:

Senzory odosielajú informáciu o sledovaných parametroch do prijímača Motorola so spätnou väzbou, ktorý informácie odošle ďalej do PC. Software v PC stav parametra vyhodnotí a v prípade prekročenia povolenej hodnoty dá vysielaču pokyn na vykonanie príslušnej akcie: zapnúť varovné hlásenie, odoslať SMS,...

senzory

Na základe prekročenia niektorého zo sledovaných parametrov dokáže systém bez obsluhy:

A) automaticky rozposlať hromadnú varovnú SMS správu

B) automaticky odvysielať naprogramované varovné hlásenie alebo sirénu

C) odoslať SMS o prekročení parametra dotknutým osobám (starosta, hasiči, CO).

SOFTWARE umožňuje:

A) vytvárať automatické varovné hlásenia a varovné SMS,

B) programovať podmienky, za ktorých má byť odvysielané automatické hlásenie alebo odoslaná hromadná SMS,

C) prepojenie systému priamo s centrálnym systémom CO – okamžité informovanie v prípade nebezpečnej situácie. Na základe údajov z prijímača so spätnou väzbou v obci dokáže CO z centrály zapnúť rozhlas v obci a vysielať varovné hlásenia. Vysielanie CO je v takom prípade vždy nadradené vysielaniu z obce.

D) programovať oprávnenia jednotlivých užívateľov.

Systém môže byť ovládaný aj prostredníctvom internetu.

 
Do nákupného košíka ste vložili tovar v počte

Pokračovať v nákupe Nákupný košík